Contacteaza-ne: +40 766 530 307 | E-mail: contact@niuscooter.ro

PROGRAMUL RABLA PLUS 2023-2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a demarat  programul Rabla Plus, program care se va desfasura pana in noiembrie 2024. 

Modele eligibile pentru achizitia prin programul Rabla PLUS: 

Scuter electric NIU NQI GTS PRO

Scuter electric NIU NQI GTS SPORT

Motocicleta electrica RQI 

In ce consta Programul Rabla Plus?

Se acorda un ecotichet la achiziționarea unui vehicul  electric noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, mai vechi de 6 ani. 
Cuantumul ecotichetului este de maxim 26.000 lei pentru achiziționarea unui vehicul electric, dar nu mai mult de 50% din valoarea vehiculului nou achizitionat. Daca masina uzata este mai veche de 15 ani, se acorda un ecobonus in valoare de 1500 lei, insa discount nu poate fi mai mare de jumatate din valoarea vehiculului electric achizitionat.

Ecotichetul se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, iar valoarea finantarii nu poate depasi 50% din pretul de comercializare al autovehiculului nou achizitionat prin program.

Inscrierea in programul Rabla Plus se face la producatorul inscris in Program, prin introducerea datelor masinii ce urmeaza a fi casata in aplicatia AFM. Ulterior validarii acesteia in sistem, se efectueaza casarea si radierea vehiculului, apoi se emite factura catre client.  

UPDATE RABLA 2023

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile

Consultati GHIDUL de finantare publicat de AFM pentru a aplica pentru Programul Rabla Plus aici

PERSOANE FIZICE:

Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei fizice:

 Beneficiază de ecotichet solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 a)are domiciliul sau reşedinţa în România;

 b)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

 c)s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;
d)a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid; 

e)a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; 

f)a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid; 

g)achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Cedarea autovehiculului uzat către persoana fizică

 (1) În cadrul programului, solicitantul care nu deţine un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou sub beneficiul ecotichetului, cu condiţia asumării în favoarea sa de către cedent a obligaţiilor de predare spre distrugere şi radiere din circulaţie a autovehiculului uzat. 

(2)Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declaraţiei din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid. 

(3)Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul notei de înscriere. 

(4) Solicitantul şi cedentul se supun condiţiilor şi termenelor prezentului ghid.

(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepţia situaţiei în care solicitantul renunţă la achiziţionarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine ecotichetul sau spre a emite pretenţii de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii cauzate acestuia de către cedent. 

(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi cu acelaşi autovehicul uzat. Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea cedenţilor şi autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.

Dosar de participare persoana fizica

Pentru înscrierea în program, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

 a) actul de identitate al solicitantului, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;

 b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; 

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; 

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; 

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, atât cel emis pe numele solicitantului, cât şi al cedentului; 

PERSOANE JURIDICE

Criterii de eligibilitate a persoanei juridice

Poate participa în cadrul programului solicitantul care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate, la momentul depunerii dosarului de acceptare:

a)acţionează în nume propriu;

b)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

c)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

d)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, radiere, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei procedure legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;

e)desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

f)nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;

g)nu are activitatea principală şi nu desfăşoară activităţi într-unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013; prin urmare, autovehiculul ce urmează a fi achiziţionat prin program nu va fi utilizat pentru desfăşurarea acestor activităţi şi nici pentru transport rutier de mărfuri;

h)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutiv (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

i)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin program, cu excepţia operaţiunilor finanţate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.

Conţinutul dosarului de acceptare

Dosarul de acceptare se depune pe site-ul AFM si trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b)certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;

c)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;

d)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului deacceptare;

e)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;

f)declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

g)declaraţia pe propria răspundere privind activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.

NIU SCOOTER ROMANIA

Reprezentanta oficiala NIU in Romania 

Program

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop