Contacteaza-ne: +40 766 530 307 | E-mail: contact@niuscooter.ro

PROGRAMUL RABLA PLUS 2023-2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a demarat  programul Rabla Plus, program care se va desfasura pana in noiembrie 2024. 

Modele eligibile pentru achizitia prin programul Rabla PLUS: 

Scuter electric NIU NQI GTS PRO

Scuter electric NIU NQI GTS SPORT

Motocicleta electrica RQI 

In ce consta Programul Rabla Plus?

Se acorda un ecotichet la achiziționarea unui vehicul  electric noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, mai vechi de 6 ani. 
Cuantumul ecotichetului este de 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice (scuter electric), dar nu mai mult de 50% din valoarea vehiculului nou achizitionat. 

Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziţionat prin program, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Pentru persoanele fizice, inscrierea in programul Rabla Plus se face la producatorul inscris in Program, prin introducerea datelor masinii ce urmeaza a fi casata in aplicatia AFM. Ulterior validarii acesteia in sistem, se efectueaza casarea si radierea vehiculului, apoi se emite factura catre client. 

Pentru persoanele juridice, inscrierea in Programul Rabla Plus se face pe site-ul AFM, iar ulterior aprobarii dosarului, cumparatorul se va prezenta cu numarul de dosar aprobat de catre AFM la dealer unde se parcurg aceeasi pasi ca si la persoanele fizice. 

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile

Consultati GHIDUL de finantare publicat de AFM pentru a aplica pentru Programul Rabla Plus aici

PERSOANE FIZICE:

Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei fizice
Beneficiază de ecotichet solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;
d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
f) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
g) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Cedarea autovehiculului uzat către persoana fizică
(1) În cadrul programului, solicitantul care nu deţine un autovehicul uzat se poate înscrie la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou sub beneficiul ecotichetului, cu condiţia asumării în favoarea sa de către cedent a obligaţiilor de predare spre distrugere şi radiere din circulaţie a autovehiculului uzat.
(2) Asumarea de către cedent în favoarea solicitantului se realizează prin semnarea declaraţiei din nota de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
(3) Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul notei de înscriere.
(4) Solicitantul şi cedentul se supun condiţiilor şi termenelor prezentului ghid.
(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepţia situaţiei în care solicitantul renunţă la achiziţionarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine ecotichetul sau spre a emite pretenţii de orice natură AFM sau producătorului validat. AFM şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii cauzate acestuia de către cedent.

(6) Este exclusă asumarea de către cedent în favoarea a doi sau mai mulţi solicitanţi cu acelaşi autovehicul uzat.
Nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea cedenţilor şi autovehiculelor uzate din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora.
La data de 22-03-2023 Alineatul (6) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023
(7) Solicitantul depune la producătorul validat dosarul de participare conţinând documentele prevăzute la art. 10 alin. (2), cu excepţia celor de la lit. b)-d), în situaţia în care nu participă la program cu propriul autovehicul uzat. În acest caz, menţiunile cu privire la autovehiculul uzat evidenţiate în documentul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. e) nu
sunt necesare.

Dosar de participare persoana fizica

Obţinerea notei de înscriere de către persoana fizică
(1) Înscrierea solicitantului constă în:
a) identificarea acestuia şi constatarea eligibilităţii, în baza documentelor prezentate;
b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
c) introducerea în aplicaţie a informaţiilor referitoare la: proprietarul autovehiculului uzat, la solicitantul finanţării şi la autovehiculul uzat;
d) generarea automată a notei de înscriere şi eliberarea acesteia solicitantului. Pentru achiziţionarea fiecărui autovehicul nou se emite o singură notă de înscriere. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.
(2) Pentru înscrierea în program, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat;
d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, atât cel emis pe numele solicitantului, cât şi al cedentului;
La data de 22-03-2023 Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023 
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV.

(3) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), solicitantul prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:
a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original,
prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie certificată „conform cu originalul“ de către producătorul validat, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou;
d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie certificată „conform cu originalul “ de către producătorul validat;
e) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant;
f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea:
casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“.
(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă a programului.
(5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) şi introducerea în aplicaţie a datelor solicitate.
(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie. În cazul în care solicitantul intenţionează să predea spre casare două autovehicule uzate, informaţiile ambelor autovehicule trebuie incluse în nota de înscriere la momentul emiterii acesteia.
La data de 22-03-2023 Alineatul (6) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023 (7) Abrogat.
La data de 22-03-2023 Alineatul (7) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023 (8) Abrogat.
La data de 22-03-2023 Alineatul (8) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023 (9) Retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat şi a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiaşi sesiuni. 
La data de 22-03-2023 Alineatul (9) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 783 din 20 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 22 martie 2023.
(10) Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului articol se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.

PERSOANE JURIDICE

Criterii de eligibilitate a persoanei juridice

Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei juridice
(1) Beneficiază de ecotichet următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat, cu sediul profesional în România:
a) unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului;
b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
d) organizaţia neguvernamentală;
e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim
economic;
g) societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) entităţi fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală şi întreprinderea familială;
j) organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale;
k) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.
(2) Beneficiază de ecotichet persoana juridică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a obţinut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere şi contractul de finanţare;
c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
e) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;
f) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Conţinutul dosarului de acceptare

Conţinutul dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
f) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare,
semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
g) declaraţia pe propria răspundere privind activitatea principală şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.
(2) În cazul certificatelor de atestare fiscală emise în format electronic, vor fi încărcate în aplicaţie fişierele recepţionate, cu semnătura digitală a instituţiei emitente, astfel cum au fost emise şi transmise solicitantului.
La data de 11-03-2024 Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 598 din 7 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 11 martie 2024.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact@niuscooter.ro si 0766 530 307.

NIU SCOOTER ROMANIA

Reprezentanta oficiala NIU in Romania 

Program